szechenyi-logo

Ügyfélszolgálat, rendelés: +36 70 977 2438 |  INGYENES szállítás 16 500 Ft-tól előre utalás esetén vagy 60 000 Ft feletti rendelés esetén!

Ügyfélszolgálat, rendelés: +36 70 977 2438 |  INGYENES szállítás 16 500 Ft-tól előre utalás esetén vagy 60 000 Ft feletti rendelés esetén!

Szavatosság

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és termékeinket választotta.

 

Reklamáció esetén:

Rejtett gyártási vagy anyaghiba esetén panaszát - a vásárlás helyén - jelezze. A vásárláskor kapott nyugtával/számlával tudja igazolni a vétel helyét és időpontját. A fogyasztó jótállási jogait a Ptk. 6:170-6:174.§-a, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, szavatossági jogait pedig a Ptk. 6:157-6:170. §-ai határozzák meg.

A Maszáj-Sprint Kft. felelőssége nem áll fenn az alábbi esetekben:

a, a termék szakszerűtlen használata

b, amennyiben a terméket munkavédelmi eszközként, vagy a rendeltetéstől eltérő célokra használták

 

Bővebben a Fogyasztóvédelmi Hatóság jogszabályai a mérvadóak:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szabályozza a Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) hatáskörét.

A Hatóság tájékoztatása, miszerint fogyasztói szerződés keretében megvásárolt Iábbeli termékek meghibásodása esetén a fogyasztók szavatossági jogokat érvényesíthetnek.

A minőségi kifogások esetén a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) számú NGM (továbbiakban: rendelet) rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Míg szavatosság minden, Magyarországon kiskereskedelmi fogalomban megvásárolható termékre van, addig jótállást (hétköznapi néven garanciát) csak egyes jogszabályban rögzített termékekre köteles vállalni a forgalmazó. A jótállásra kötelezett termékek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében vannak felsorolva.

 

A szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) kimondja a következőket:

 

6:157. § [Hibás teljesítés]

  1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

 

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

  1. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
  2. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

  - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotba képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztàly 4025 Debrecen Széchenyi u. 46. Telefon: (36 52) 533-924 Fax: (36 52) 327-753

E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

 

  1. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  2. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

  1. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
  2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

6:168. § [Termékszavatossági igény]

 

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

Kellékszavatossággal kapcsolatos tudnivalók összefoglalva:

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó a vásárlástól számított két éven belül jelezhet kellékszavatossági igényt a forgalmazó felé (azon vállalkozás felé, akitől a terméket vásárolta). Hibás teljesítésről az úgynevezett rejtett hibák esetében beszélhetünk.

Az első félévben felmerült meghibásodások esetén vélelem szól amellett, hogy a hiba vásárláskor is a termékben volt. Ha ezt a vélelmet a forgalmazó nem tudja megdönteni, úgy vállalnia kell a felelősséget, és a Ptk.-ban rögzített igényérvényesítési sorrendnek megfelelően rendeznie kell a problémát. Ha tehát ebben az időszakban (első fél év) vita alakul ki a felek közt a hiba okának kialakulását illetően, úgy a bizonyítási kötelezettség a forgalmazót terheli.

A fél év letelte után - de a vásárlástól számított két éven belül — továbbra is van lehetőség kellékszavatossági igény érvényesítésére, de a bizonyítási kötelezettség ilyenkor már a fogyasztóra hárul, neki kell bebizonyítania azt (pl.: egy szakvéleménnyel), hogy a hiba már vásárláskor is a termékben volt rejtett hibaként.

 

A Ptk. 6:163. § (5) bekezdése értelmében a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

A Ptk. értelmében amennyiben javítható egy termék, úgy a forgalmazó javítással vagy kicseréléssel köteles orvosolni a problémát, de választhatja a javítást, ha számára a csere a javításhoz képest aránytalanul magas költséggel járna. Amennyiben a termék nem javítható, de ugyanolyan hibátlan termékre ki tudja cserélni azt a vállalkozás, úgy cserével köteles orvosolni a problémát. Ha sem a javítás sem a csere nem jöhet szóba, úgy a vásárló árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól. Emellett, ha a termék javítható, de a vállalkozás a javítást nem vállalja, a fogyasztó azt megjavíthatja vagy megjavíttathatja a vállalkozás költségén.

 

A javítási idő, illetve csere elvégzésének idejére vonatkozó időintervallum tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályok csupán törekvési kötelezettséget írnak elő. A hatályos jogszabályok szerint törekedni kell a javítás vagy csere 15 napon belüli elvégzésére.

 

2021. január 01. napját követően a jelenleg meghirdetett jogszabályi változások főleg a jótállásra kötelezett termékeket fogja érinteni, a szavatossági jogokkal kapcsolatban a lábbelire vonatkozóan nem történt változás. Továbbiakban a www.foqyasztovedelem.kormany.hu honlapon is tájékozódhat.